Biểu mẫu ứng tuyển

TRƯỞNG BỘ PHẬN THIẾT BỊ - CƠ KHÍ